Skip to main content

Full text of "Laoidhean spioradail"

See other formats


National Library of Scotland 
Digitized by 


the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/laoidheanspiorad1836buch LAOIDHEAN SPIORADAIL, 
" Gabhadh focal Chriosd comhnuidh annaibh gu saidi 
bhir san uile ghliocas; a teagasg agus a' comhairleachadh 
a cheile le salmaibh, agus laoidhibh, agus danaibh spioradail 
a' deanamh ciuil do 'n Tighearna le gras ann bhur eroid- 
heaehaibh." — Col. iii 16. 
LE DUGHALL BUCHANNAN. MONTREAL : 
PRINTED BY J. STARKE & Co 

1836. L A 01 D HS AN SPyiRABAIL, MORACHD DHE. 

Ctod e Dia, no ciod e Ainm ? 
Cha tuig na h Aingle *s aird *n gloir ; 
Tha e 'n solus dealrach foluicht uath, 
Far nach ruig suil na smuain na choir. 

Uaith fein ata a Bhith a sruth c ; 
Neo-chruthaichte ta uile Bhuai'bh ; 
Neo-chriochnaichte f n a nadur fein ; 
'S fein dhiongmhalta ga 'n cumail suas. 

Cha robh e og is sean cha bhi ; 
O shior' gu sior gun chaochladh staid ; 
Cha tomhais Grian no Gealach aois ; 
Oir 's nithe caochlach iad air fad. 

'N uair thaisbeanas e ghloir no ghras, 
Bidh la neo-bhasmhor teachd o shuil; 
*S grad chuiridh sluagh nan neamhadh ard 
Le 4 n sgiathaibh sgaile air an gnuis. 

*S ma thaisbeanas e ghnuis an gruaim, 
Grad sgaoilidh uamhunn feadh nan speur ; 
Roimh* achmhasansa teìchidh 'n cuan, 
'S le geillt-chrith gluaisidh 'n cruinne ce. 4 Ta oibre naduir searg c s a fas, 
O chaochladh 'ta 'ad gu caochladh ruith : 
Ach uile thionnsg'ans 'ta'd 'nan aon, 
Gun traogh no lionadh air a Bhith. 

'Ta aingle 4 s daoin' do neo-ni dlu ; 
A { bhru o'n d'tbainig sinn gu leir, 
Ach iomlaineachd o shiorrui'chd ta, 
Neo-chriochanach 'na nadur fein. 

'N uair chualadh Neo-ni guth a bheil, 
Ghrad leum na bith a chruitheachd mhor, 
An cruinne so le uile lan, 
'Sna neamhadh ard le'n uil shloigh. 

'N sìn dh' fheuch air oibrichibh gu leir, 
'S gach creutair, bheannuich e e nan staid, 
'S cha d* fheum atb~leasachadh air ni, 
A measg a ghniomhara air fad. 

Air clar a dhearn tha dol mu'n cuairt 
Gach reuìt a ghluaiseas ann san speur; 
An cruthach gu leir tha 'stigh 'na ghlaic, 
'S a deanamh thaic da ghairdean treun. 

Cia chuartuicheas do Bhith a Dhe ! 
An Doimhne sliìuig gach reusan suas ; 
'Nan aoirpibh tha aingle r s daoin 
Mar shligibh maoraich glacadh chuain. 

O bhithbhuantachd tha thusa a' d' Righ, 
'S ni bheil san t-saogh'l s' ach ni o'n de ; 
O 's beag an eachdruidh chualas diot, 
'S cha mhor do d 4 ghniomh ata fuidh'n ghrein. 5 Ge d { thionndadh ghrian gu neo-ni ris, 

'S gach ni fa chuairt a soluis mhoir ; 

'S co beag bhiodh d 4 oibre 'g iunndrain uath, 

'S bhiodh'n cuan ag iunndrain sileadh mheoir 

An cruthach cha dean le uile ghloir, 
Lan-fhoillseachadh air Dia nam feart, 
Cha c n 'eil *s na h-oibre ud gu leir, 
Ach taisbein earìais air a neart. 

Le'r tuigse thana 's diomhain duinn 
Bhi sgrudadh cliuain ata gun chrioch ; 
An litir e s lugha dh'ainm ar De, 
Is tuille 's luchd da 'r reusan i. 

Oir ni bheil dadum cosmhuil riut 
Am measg na chruthàicb thu gu leir, 
4 Sa measg nan daoino ni bheil cainnt 
A labhras d' ainm ach d'fhocal fein. ' FULANGAS CHRIOSD. 

Se fulangas mo Shlanni-fbear 
A bhios mo Dhan a 4 ìuaidh, 
Mor-irioslachd an ard-Righ sin 
Na bhreith 's na bhas ro ehruaidh, 
'Se £ n t-iongantas bu mhjorbhuilich 
Chuaidh innseadh riamh do shluagh ; 
An Dia bha ann o sliiorruidheachd, 
Bhi fas na chiochrau truagk 6 C N uair ghabht' am broinn na h-oigh c e; 
Le comhnadh Spioraid De, 
Chum an Nadur Daonna sin, 
A dheanamh aon ris fein ; 
Ghabh e sgail mu Dhiadhuigheachd ; 
<S don BHRIATHAR dhearnadh feoil, 
Is dh c fhoillsich c an run diomhair sin, 
Am pearsa Chriosd le gloir, 

Rugadh c n stabull diblidh e, 

Mar dhilleachdan gun treoir ; 

Gun neach a dheanadh cairdeas ris, 

No bheireadh fardoch dho, 

Gun mhuinntìr bhi c ga fhriothaladh, 

No uidheam mar bu coir : 

Ach eich is daimh ga chuairteachadh 

D c an dual gach uile ghloir. 

Mu'n gann bha fios gu c n d { thainig e, 
Do dhuisg 4 dha naimhde mor : 
B c eidir teich c don Ephaid leis, 
Righ Herod bh'air a thoir, 
Is e co naimhdeil dioghaltach 
Chum Iosa chur gu bas ; 
C S gun mharbhadh leis gach ciocharan 
A bha na riogh c chd gun dail. 

Bha tuill aig na sionnachaibh 
Ga c m falachadh o theinn, 
Bha nicl aig na h-eunlaithe 
An geuga arcl na c n crann ; 7 Aeh Esan do rinn uile iad, 

'S gach ni sa £ chrninne che, 

Bha e fein na fhogarach, 

Gun chomhnuidh aig fuidh 'n gbrein. 

Am feadh fi sa ghabh an Slanui-fhear 

Mar ionad tairah an saogh'l, 

Mar leigh ro iochdmhar fabharach 

Bha leigheas clann nan daoin : 

fi N aon eugail riamh bu ghabhuidh bh'ann, 

fi S gach galar craiteach geur, 

Do thionndadh e chum slanuchadh 

fi N uair labhradh e o bheul. 

Thug teanga do no balbhanaibh, 

fi S don bhacach mhall a lugh, 

Do fi n bliodhar thug se chlaistineachd, 

fi S do dhaoine dall an iul, 

Na lobhair bhreun do ghlanadh leis, 

Cur fallaineachd nam feoil : 

Is leighis gach eugail anama e, 

S na mairbh do thug se beo. 

Do shearmonaicheadh an soisgeul leis, 

Do dhaoine bochda truagh ; 

Is gheall e saorsa shiorruidh dhoibh 

Bha c n glais faoi chis ro chruaidh : 

Nam gaibhte ris an fhirinn leo, 

Le creidimh fiorghlan beo, 

fi S gu 'm biodh iad air an iompuchadh 

fi O ghniomharaibh na feol. Lean buidheann tur don fhasach e, 

Is dh c fhan tri la na choir, 

Cuig miìe bha do dh'aireamh ann 

Bh'air failneaehadh chion loin : 

C N ro bheagan fhuair iad bheannuich e, 

C N da iasg c s cuig arain eorn, 

'S do itheadli gus an d' shasuich iad 

Is dh' fhag iad ni bu leoir. 

Do chaisgeadh onfadh cuaine leis, 

C S a tonnadh uaibhreach mor, 

A ghaoth re laidir bhuaidhreasacb, 

Do chuairtich e na dhorn : 

Ach aithris air gach miorbhuile, 

Rinn Iosa arin san fheoil, 

Cha chumadh c n saoghal do sgribhinnibb, 

Na dh'innseadh e gu leoir. 

Ach f n uair bha n s tam a c dluthach tìb 

Gu'n siubhladh e chum gloir, 
Ghairm e thuige dheiscobuil, 
Is dheasuich e dhoibh lon : 
Chuir e sios nan suidhe iad 
C S gach uidheam air a bhord ; 
Aran c s fion do riaruich orr, 
Bha ciallach f huil is fheoiL 

Thug e sin mar ordugh dhoibh 
Bhi c n comhnuidh ac gu brath, 
A dh c fhoillseachadh mhor-fhulangatt, 
Do dh c fhuiling air an sga ; Gu c n itheadh is gu c n oladh iad 
Do dh £ fheartaibh mor a ghraidby 
C S gu c m bithidh e mar chuimhneachan, 
Aiff a mhuinntir air a bhas. 

C N uair thainig chum a gharaidh e, 

Do bhi a chradh ro mhor : 

C N uair fhuair e c n cupan feirge sin, 

Bha oillteil searbh r c a ol. 

Air ghoil bha chuisle craobhachsan 

Tre chorp ro naomh c ga fhasg ; 

Na fhallas fola baronadh c mach 

Tre aodach air an lar. C N sin thuit e air a ghluimibh sios 

Ag dèanamh urnuigh gheur, 

cc Athair chaomh ma's comas e 

An deoch so cuir uam fein ; 

Ach so a c chrioch mun d* thainig mi, 

Gu c n sabhalain mo threud, 

Mar sin ni iarram fabhar, ach 

Do thoil gu brath bhi deunt c ." 

Be sud an cupan uamhunnach 

Do fhuair e ann c na laimh ; 

Peacadh c n t-saoghail ga chuairteachadh 

C S gach duais a bhuineadh dha. 

Na dh'fhuil c geadh c n saoghal ga siorruidheachd 

Do phiantaibh is do chraidh, 

Chaidh sud a leagadh comhladh air, 

'S an deoch ud dh c ol nan ait. 10 B'e 'n Diabh'l a shealbhuicli Iudas sin, 

Le ehridhe dubailt' fiar ; 

An cealgoir sanntach lubach ud, 

A chuir dubh-chul re Dia : 

An troiteir reic a Shlanui'fhear, 

'S a mhaighsdir gradhacli fein, 

Is bhrath da naimhde basmhor e, 

Fuidh chairdeas pog a bheul. 

An sin do rinn iad priosanach 

Do dh' Iosa gun chionfadh, 

Is thug iad dh 6 ionnsuieh Philat e, 

Gu 'n diteadh e ohum bais : 

Do dhit am breitheamh eucorach 

Le fiadhnuis bhreig an Ti, 

Blia choguis fein ag innseadh dha 

Bhi dithchiontach is fior. 

Do cheangail agus sgiurs' iad e, 

Le buillibh druiteach geur, 

An fheoil o'n chnaimh do ruisgeadh leo 

Na meallaibh bruit gu leir, 

A chorp ro naomh do mhilleadh leo 

'S a chreuchda sileadh sios ; 

An fhuil le'r cheannachadh c n saoghal so 

Gun sgaoinn bhi dhith na pris, 

Do rinneadh crun don sgitheach leo, 
*S do d*fhith iad e gu teann, 
Chur tuille pian is naire air, 
Do sparr iad e mu cheann ; 11 *Na cheann a steaeh do hhuaileadh leo 
Na bioradh cruaidh ro gheur, 
Is aghaidh ghloirmhor d' fholaich iad 
Le 'n sileabh salach breun. 

*N uair chuir iad an crun narach air 

Ro chraiteach goirt do bhi, 

Do sgeudaich iad le sgarlaid e 

'S chuir slat 'na laimh mar Righ ; 

18 labhair iad gu sgallaiseach 

A 4 fanoid air an Ti, 

M Faillte Righ nan Iudhach dhuit," 

Le 'n glun ga chromadh sios. 

Le 'm foirneart mhoir do eigneich • 
Chrann ceusaidh thogail suas, 
Ge bu chruaidh sud b, fheudar e 
Bhi e g geilleadh dhoibh san uair : 
A chuisleadh caomh ag traoghadh as, 
'S a neart ga fhasgadh uaidh, 
A f direadh 'n t-sleibh ga sharuch, gus 
An d € fhailnich e fo 'n chuail. 

Sios air an leabuidh dhoruinnich, 
Le dheoin do luigh e fein; 
Ruisgt c air a chrann do shineadh e, 
S { gach allt dheth spion o cheil : 
A chorp ro naomha beannuighte, 
Do cheangail iad gu teann, 
Le tairn'ibh '•s ord ga *n sparradh snd, 
Gu daiagion ris a chrann. 12 An crann an sin do dhirich iad, 

Is Iosa thog air suas, 

Air na tairn'ibh chrochadh e 

Le dochann tha do-luaidh ; 

A chudthrom fein a { reubadh as 

Gach creuchd na chois £ s no laimb, 

Is fhuil ro phriseil naomhasan 

Ga taomadh sios gu lar. 

Ge bu mhaslach craiteach leis 

Am bas do dheilbheadh leo ; 

Aon ghearan riamh cha d { thainig uaidl 

An àghaidh naimhde mor ; 

Ach 's ann a ghabh e 'n leith-sgeulsan, 

Ga 'n teasairgin gu fior, 

" O Athair thoir dhoibh maitheanas, 

Ta'id aineolach nan gniomb." 

Chuaidh dibhfhearg Dhe a thaomadh ai 
Gach uile thaobh rau'n cuairt, 
Gnuis a ghraidh do dh'fholaich air 
Is thionndadh solus uaidh ; 
Do dh e eigh e fo na pianntuidh sin, 
" Mo Dhia ! Mo Dhia na treig ! 
Na ceil do gnuis ro fhabharach, 
<S na fag mi ann am fheum." 

Na f n rachadh an trom-dhioghalts hc 7 
Do ghiulain Ios { e fein, 
Leag air a chinneadh daonna sin 
S S na h-aingle naomh le cheil, 13 Do chasgradh ann a momamt bhig, 
Na Sloigh ud leis gu leir : 
Am braon bu lugh 4 da fhulangas 
Do loisgeadh 'n cruinne ce. 

Do dh'orduich Dia nan sluagh an sin, 
Iad theachd mu'n cuairt don t-sliabh, 
Gach uile nadur reusantadh, 
Do rinn e fein o chian ; 
4 S gu 'ra faicte ghaol da chreutairibh 
So do bheusaibh pheacaidh fhuath, 
Ann san fheirg do thaomaich e 
Air mac a ghaoil san uair. 

'Se so bu chainnt da fhulangas, 

u Nis tuigibh uile shluagh, 

Nadur screitidh pheacaidh sin, 

'S am dhoruinn faicibh dhnais ; 

Is nadur teann a cheartais sin 

Do ghlac mi as leith chaich; 

Nach maith dhomh bonn do ( m fiachasa, 

'S nach diol le ach mo bhas." 

Bha 'm bas ud malluicht' piantachail, 
Ro ghuineach dio'ltach doigh ; 
Ro chraiteach narach fadalach, . 
'S e teachd neo-ghrad na choir : 
Bu ni ro oillteil uamhusach, 
Seachd uair' bhi'n crochadh beo, 
Air feitheadh chuirp gan spionadh as, 
Co dh'fheudas innse a leon ! 

B 14 Bha brìogh a chuirp air tiorraachadh 

An amhuinn feirge De : 

'S a chridhe cairdeil firinneach 

Ag leagha sios mar cheir : 

A theanga lcan r c a ghialaibh-san, 

Bha riamh am pairt a shluaigh ; 

Is foirneart n'an geur-phiannta sin, 

A sniomha anama uaidh. 

A fhraodharc ghlan do dhfhailnich air, 

'S mar ghloin do dlifhas a shuil ; 

Bha feitheadh chridh 4 a bristeadh aig, 

'S bhraghnid clisgeadh dlu : 

A glinuis bu aille snuadh is dreach, 

Do thionnda uaine li ; 

Air leam gu c m faic mi ealghris air 

Cur a chath shearbh gu crich. 

Air leam gu 'ra faic mi chreuchdasan, 

Mar reub na teirne fheoil ; 

An fhuii fas dubh aig ragadh ump ; 

Sior lagach air a threoir; 

Dreach a bhais a tional uim' : 

'Se dealachadh r 4 a sgiamh ; 

Ar ieam gu c n cluinn mi 6 g osnaich e ; 

'S a phlosgail bha c na chliabh. 

Fa dheireadh labhair Iosa riu, 
6i Tha mi an iota mhor 
Ghabh domblas agus fiongeur iad, 
6 S deoch shin iad dha r c a ol, 15 *N sin dubhairt, " Tha e criochnuichte 
Gach ni ghabh mi 'os laimh." 
*S le sgairteachd gheur do ghlaodh e'mach 
Is chlaon e cheann gu bas. 

Be sud an glaodh bha cruadalach, 

Do chu;sl e 'n cruinne ce ; 

Gach creug air talamh sgealbadh leis, 

*S na mairbli do chlisg gu leir : 

Do thiondadh ghrian gu dorchadas, 

Is chaochail colg gach ni, 

Bha chruitheachd mar gu 'm basaich i, 

'$ i tarain chum a crich. 

Na flaitheas bha riamh soJasadi 

'S gach sluagh bha subhach shuas, 

San am sin rinneadh bronach iad, 

'S an ceol do leig iad uath ; 

Re faicsin dhoibh an Ughdair ac, 

*San uir ga loagadh sios, 

'S ara bas a bhi ga cheangalsan 

Thug anam do gach ni. LA A BAKEITHEAMHNAIS. 

Am feadh 'ta chuid is mo don t-saogh'l 
Gun ghaol do Ohriosd, gun sgoinn da teachd, 
Gun chreideamh ac gu'n d'thig e ris, 
Thoirt breith na firinn air gach neach. 16 An codal peacaidh £ ta £ d nan suain, 
Ag bruadar pailteas do gach ni : 
Gun umhail ac n £ uair thig am bas, 
Nach meal iad Parras o ; n ard Riogh. 

Le cumhachd d £ fhocail Dhe tog suas, 
An sluagh chum aithreachais na thra. 
Is beannuich an Dan so do gach neach, 
Bheir seachad eisteachd dha le gradh. 

Mo smuaintidh talmhuidh Dhe tog suas, 
£ S mo theanga fuasgail ann mo bheul ; 
Do chum gu £ n labhrainn mar bu choir, 
Mu ghloir smu uamhunn latha Dhe. 

Air meadhon oidhch' n £ uair bhios an saogh'l, 
Air aomadh thairis ann an suain ; 
Grad dhuisgear suas an Cinneadh Daoin, 
Le glaodh na trompaid £ s airde fuaim, 

Air neul ro ard ni f hoillseach fein, 
Ard aingeal treun le trompaid mhoir ; 
Is gairmidh air an t-saogh £ l gu leir, 
Iad a ghrad eiridh chum a mhoid : 

££ O cluinnibhs £ uile chlann nan daoin, 
Do thainig ceann an t-saogh £ l gu beachd ; 
Leumaibh c nar beatha sibhs £ ta marbh, 
Oir nis gu dearbh £ ta Ios £ air teachd." 

Seididh se le sgal co chruaidh, 

£ S gu £ n cuir e sleibhte £ s cuain nan ruith ; 

Clisgidh na bhios marbh san uaigh, 

Is na bhios beo le h-uamhunn crith. 17 Le h-osaig dhoinionnaich a bheil, 

An saogh'l so reubaidh se gu garg, 

'S mar dhun an t-seangain dol na ghluais, 

Grad bruchdaidh 'n uaigh a nios a mairbh. 

'N sin cruinnichidh gach cos is lamh, 
Chaidh chur san araich fad o cheil ; 
{ S bidh farum mor a measg nan cnamh, 
Gach aon diu dol na aite fein. 

Mosglaidh na fireanaich an tus, 

Is duisgear iad gu leir o 'n suain, 

An anamaibh turlingidh o gioir, 

Ga 'n comhlachadh aig beul na h-uaigli. 

Le aoibhneas togaidh iad an ceann, 
*Ta am am fuasglaidh orra dlu ; 
Is mar chraoibh-mheas fo' iomlan blath, 
Ta dreach an Slanui 4 fhear 'nan gnuis : 

Ta obair Spiorad naomh nan gras 
Air glanadh 'n naduir o 'n taobh steach : 
'S mar thrusgan glan c ta umhlachd Chriosd, 
Ga 'n deanamh sgiamhach o'n taobh 'maqh. 

Duìsgear na h-aingidh suas 'n an deigh, 
'Mav bheisdibh gairisneach as an t-slochd ; 
*S o ifrinn thig an anama truagh ; 
Thoirt coinnibh uamhasach da ( n corp. 

'N sin labhruidh 'n tanam bronach truagh, 
R s a choluum oiìlteil, uamhur, bhreun, 
" Mo chlaoidh ! ciod uime dh' eirigh thu 
Thoirt peanas dubailt oirn le cheil ? 18 " O ! c n eigin domhsa dol aris, 
Am priosun neo-ghlan steach a'd' chre ? 
Mo thruaighe mi, gu 'n d' aontaich riamh, 
Le d 4 ana-mianna bruideil fein ! 

" O 'm faigh mi dealacb' riut gu brath ! 
No 'n d { thig am bas am feasd a' d' choir ! 
'N druigh teine air do chnamhaibh iairn ! 
No dibh-fhearg Dhe an struidh i t-fheoil \" 

Eiridh na righrin 's daoine mor, 
Gun smachd gun ordugh ann nan laimh ; 
'S cha naithn'ear iad a measg an t-sluaidh, 
O 'n duine thruagh bha ac na thraill. 

{ S na daoine uaibhreach leis nach b' fhiu, 
Gu e n umhlaicheadh iad fein do Dhia ; 
O faic anis iad air an glun; 
Ag deanamli urnuigh ris gach sliabh : 

" O chreagaibh tuitibh air ar ceann, 

Le sgairnich gharbh do chlochaibh cruaidh, 

Is sgriosaibh sinn a tir nam beo, 

A chum 's nach faic sinn gloir an Uain \" 

Amach as uamhaidh gabhidh thriall 
An diabhal 4 s a chuid aingle fein, 
Ge cruaidh e 's eigin teachd an lathair, 
Ag sh.odadh shlabhruidh as a dheigh. 

6 N sin fasuidh rugha ann san speur 
Mar fhair na maidne 4 g eiridh dearg; 
Ag innseadh gu bheil losa fein, 
A teachd na deidh le latha garbh : 19 Grad fhosgladh as a cheil na neoil, 
Mar dhoras seomair an ard Righ, 
Is foillsichear arn Breitheamh mor, 
Le gloir is greadhnachas gun chrioch. 

Tha 'm bogha-frois mun cuairt da cheann, 
'S mar thuil nan gleann tha fuaim a ghuth : 
'S mar dhealaineach tha sealladh shul, 
Aig sputadh as na neullaibh tiugli. 

A ghrian ard-locharan nan speur, 
Do ghloir a phearsa geillidh grad : 
An deallradh drillseach thig o ghnuis, 
A solus muchaidh se air fad. 

Cuiridh si uimpe culaidh bhroin, 

'S bidh ghealach mar gun doirt £ or' fuil, 

Is crathar cumhachdan nan speur, 

A tilg nan reulta as am bun. 

Bidh iad air uigh-deall ann san speur, 
Mar mheas air geig re h-anradh garbh : 
Tuiteam mar bhraonaibh dh 4 uisge dlu, 
*'S an gloir mar shuile duine mhairbh. 

Air charabad teine suidhidh se, 
'S mun cuairt da beucaidh m tairneanacb, 
Ag doì le ghairm gu crioch na neamh, 
*S ag reub nan neul gu doineannach. 

O chuidhlibh charbaid thig amach, 
Sruth mor do theine laist 4 le feirg : 
Is sgaolidh 'n tuil ud air gach taobh, 
Ag cur an t-saogh'l na lasair dheirg. 20 Leaghuidb na Duile 'nuas le teas, 
Ceart mar a leagbas teine ceir : 
Na cnuic 's na sleibhte lasaidh suas, 
'S bidh teas-ghoil air a chuan gu leir. 

Na beanntaidb iargolt nacb dHhug seack, 
An storas riamh do neach d'an deoin, 
Ta iad gu fialuidh taosgadh 'macb, 
An ionmhas leaght 6 mar abhuinn rnhoir. 

Gach neach bha sgriobadh cruinn an oir, 
Le sannt, le dobbeart, no le fuil ; 
Lan chaisgibb 'nis bhur 'n iota mor, 
San nasguidh oluibh dhetb o'n tuil. 

O sibhse rinn bhur bun don t-saogh'l, 
Nach dig sibh 's caoinibb e gu geur, 
'N uair tha e gleacadh ris a bhas, 
Mar dhuine laidir dol don eug. 

A chuisleadh ehleachd bhi fallain fuar, 
Ri mireig uai'reach feadh nam gleann. 
'Ta teas a chleibh ga 'n smuidreadh suas, 
Le goilibh buaidhreis feadh nam beann. 

Nacb faic sibh chrith tba air rnu'n cuairt, 
'S gach creag ag fuasgladh ann's gach sliabk 
Nach cluinn sibh osnaich throm a bliais, 
'S a chridhe sgaineadb stigh na chliabh. 

An curtain gorm tha nunn o'n ghrein, 

'S mu'n cuairt don chruinne che mar chleoc, 

Crupaidh an lasair e r'a cheil, 

Mar mheilleig air na h-eibhle beo. 21 Tha c n t-aidheir ga thachd le neulla tiugh, 
'S an toit na meallaibh dubh dol suas ; 
'S an teine millteaeh sputadh 'mach, 
Na dhualaibh caisreagach mu'n cuairt. 

Timchioll a chruine so gu leir, 
Borb-bheucaidh 'n tairneanach gu bras : 
'S bidh 'n lasair lomadh gloir nan speur, 
Mar fhalaisg ris na sleibhte cas. 

Is chum na doinionn atadh suas, 
O cheithir airdibh gluaisidh ghaoth ; 
Ga sgiurs' le neart nan aingle treun, 
Luathach an leir sgrios o gach taobh. 

Ta obair na se laith' rinn Dia, 

Le lasair dhian ga chur na sgaoil ; 

Cia mor do shaoibhreas Righ na f m feart, 

Nach iunndrain casgradh mhile saogh'l ! 

'M feadh tha gach ni an glacaibh 'n eug 
'S a cruitheachd gu leir dol bun-oscionn, 
Teannaidh am Breitheamh oime dlu, 
A chum gach cuis a chur gu ceann. 

'N sin gluaisidh se o aird nan speur, 
Air cathair a Mhordhachd fein a nuas, 
Le greadhnachas nach facas riamh, 
'S le Dhiadhachd sgeudaichte mun cuairt. 

Ta mile tairneanach 'na laimh, 
A chum a naimhde sgrios am feirg, 
Is fonn-chrith orr' gu dol an greim, 
Mar choin air eill re h-am na seilg. Ta aingle gun aireamh ann na chuairt, 
Le 'n suilibh suidhicht' air an Righ, 
Chum ruith le ordughsan gun dail, 
'S na h-uile ait ga'n cur an gniomh. 

O Iudas thig a nis a latliair, 
'S gach neach rinn braithreas riut a'd gniomh, 
An dream a dh'aichean creidimh Chriosd, 
No reic e air son ni nach b'fhiach, 

A shluagh gun chiall thug mian don or, 
Roimh ghloir is aoibhneas flaitheas De, 
Bhur malairt ghorach faicibh nis, 
'S an sgrios a thugh sibh oiribh fein. 

*S a mhuintir uaibhreach leis 'm bu nar, 
Gu 'n cluinnte crabhadh dha 'n ar teach ; 
Faicibh a ghìoir 's na b' iongnadh leibh, 
Ged dhruid e sibh a 4 riogh'chd amach. 

O Herod faic a nis an Righ, 
D' an d'ihug thu spid is masladh mor, 
Ga sgeudachadh le trusgan ruagh, 
Mar shuaicneas sgallais air a ghloir. 

Nach faic thu Breitheamh an t-saoghail gu leir 
*S mar eudach uime 'n lasair dheirg; 
Ag teachd thoirt duais do dhaoine coir, 
'S a sgrios luclid dobheirt ann am feirg? 

Is thusji Piiiìat tog do shuil, 

'S gu 'm faic thu nis' a mugha mor ; 

An creid thu gur e sud an Ti 

A rinn thu dhiteadh air do mhod ? 23 An creid thu gur e sud an ceann, 

Mun d' iath gu teann an sgitheacb geur? 

Na idir gur i sud a ghnuis, 

Air thilg na h-Iudhaich sileadh breun ! 

'M bu leor gur theieh a ghrian air cul, 
Ag dinìtadh fiadhnuis thoirt do'n gniomh? 
Ciod uim' nach d'fhuair a chrutheachd bas, 
'N uair cheusadh air a chrann a TRIATH ? 

Cuiridh se aingle 'mach gach taobh, 
Chum ceithir ghaothaibh 'n domhain mhoir, 
A cliuairteachadh gach aon <ion t-sluagh, 
A steach gu luath s d'hionnsuidh mhoid. 

Gach neach a dh' aitich coluinn riamh, 
O'n ear 's iar tha nise teachd, 
Mar scaoth do bheachaibh tighin mu gheig, 
An deibh dhoibh eiridh 'mach o ( n sceap. 

'N sin togaidh aingeaì gloirmhor suas, 
Bratach Chriosd da'n suaicneas fuìi; 
A chruinneachadh na gbluais sa choir. 
4 S da fhulangas rinn doigh is bun. 

Do m'ionnsuidh cruinnichibli rao naoimh, 

Is tionailibh gach aon do'n dream, 

A rinn gu dileas is gu dlu, 

Le creideamh 's umhlacbd ceangal leam. 

*N sin tionsgnaidh 'm Breith' air cuis an la 

Do chum a naimhde chur fo bhinn, 

Is fosglaidh se na leabhr'ain suas, 

Far am bheil peacadh 'n t-sluaigb air chuimhn' : 24 Fosglaidh se 'n cridhe mar an ceudn', 
Air doigh 's gur leir don uile neach, 
Gach uamharrachd bha gabhail tamh, 
Air feadh an arois ud a steach : 

£ N uair chi'd an sealladli so dhiubh feiu, 
Is dearbh gur ler dhoibh ceartas De ; 
'S bidh 'n gruaidh a leaghadh as le nair 
Nach ltigha cradh na teine dian. 

Togaidh an trompaid 'risd a fuaim, 
Na labhradh is na gluaiseadh neach : 
Air chor gu'n cluinn gach beag is mor, 
A bhreith thig air gach seort' amach. 

f< A dhaoine sanntach threig a choir, 

'S a leag bhur dochas ann bhur toic, 

'S a ghlais gu teann bhur cridhe suas, 

*S a dhruid bhur cluas re glaodh nam bochd : 

" An lomnochd cha do dhion o c n fhuachd, 
*S don ocrach thruagh cha d'thug sibh biadh, 
Ged lion mi fein bhur cisd 4 do lon, 
4 S bhur treuda 4 chur a moid gach bliadhn. 

" Ni bheil sibh iomchuidh air mo riogh'chd, 
As eugmhais fìrinn, iochd, is graidh : 
*S o reub sibh m' iomhadh dhibh gu leir, 
Agraibh sibh fein c nar sgrios gu brath. 

44 1 sibhs* bha guidheachan gu dian, 
Gu ( n glacadh 6 n DiabhH bhur 6 n anam fein : 
'S mithich bhur n'urnuigh fhreagradh dhuibh, 
S na h-abraibh chaoidh', Gur cruaidh am binn. 25 " Is sibhs' a rinn bhur teanga* fein, 
A gheurachadh chum uilc mar scian, 
Le tuaileas, culchainnt, agus breug, 
*S le blaisbheum tabhairt beum do Dbia, 

" A nathraiche miìlteach c s oillteil greann, 
Cha bhinn leam ceol bhur srannruich ard, 
'S cha c n eisd o'r teangaidh ghobhlaich cliu 
Le druchd a phuiseinn air a barr. 

" Is sibhs* thug fuath do m c orduigh naomb, 
Is leis nach b'ionmhuinn caomh mo theacb ; 
Leis am bu bhliadhna suidhe uair, 
Am aros tabhairt cluais do m c reachd. 

Cionnas a mh ealas sibh gu brath 
A c m c sheirbhis sabaid shiorruidh bhuan, 
Na cionnas bheir bhur n c anam gradh, 
Don ni da*n d'thug bhur nadur fuath? 

" Luchd miruin agus farmaid mhoir 
Da'n doruinn iomlan sonas chaieh 
Le doilghios geur a cnamh bhur teang* 
Mu aon ueach oirbh fein bheir barr : 

u Cionnas a dh' fheudas sibh gu brath 
Lan shonas aiteach ann an gloir ; 
Far am faic sibh millte dream, 
Ga c n ardach os bhur ceann gu mor? 

" Am fad c s bu ler dhuibh feadh mo riogh^chd, 
Neach b ; airde inbhe na sibh fein ; 
Nach fadadh mirun c s farmad cuirt, 
Tein c ifrin duibh am flaitheas De ? 

c 26 " Is sibbs e ann slighe na neoghloin ghluais, 
e S gu sonraicht' thruaill an leaba pbosd ; 
Gach neach a tbug do e m naomhachd fuath, 
Ga e n tabhaht suas gu toil na feol : 

<e Mar b e ionmbuinn lcibh bbi losgadh e n teaa 
Bbur n-uabhair dbeasuich mi dhuibh fearg, 
Leabuidh theth ann luidh sibb sios, 
Am brachaibh-lin do lasair dheirg : 

e< Ged bbeirinn sibb gu i ioghachd mo ghloir, 
Mar mhucaibb steach gu seomar Kigh ; 
Bhur nadur neoghlan bhiodh ga chradh, 
Le e r miannaibh basucbadh chion bidh. 

" Gach neach tba iomcbuidh air mo riogh'cbd, 

Teannuibh sibhse chum mo dheis, 

Is cruinnichibh seachad chum mo chli, 

A chrionach o na crannaibh meas." 

e N sin tearbainidh se chum gach taobh, 
Na caoraicb o na gabhruibh Jom ; 
Ceart mar ni e m buacliaille an treud, 
e N uair chairteachais e spreidh air tom. 

4 N sin labbruidh se ri luchd a dheis, 
ee Sibhs e ta deasuicht ìe mo ghras, 
Thigibh, sealbhuichibh ari Rioghacbd, 
Nach faic a sonas crioch gu brath. 

<e Do spealg mi e n geat bha oirbbse duinnt, 
Le m' umhlaclid e s m e fhuìangas ro-gheur : 
'S dh e fhosgail an t-sleadh gu farsuing suaa, 
Am leath-taobh doras nuadh dhuibh fcin. 27 »■ m Chum craoibh na bcath' ta 'm Parrais De, 
Le h-eiblineas teannaibh steach do coir : 
*S a fearta iongantach gu leir, 
Dearbha' bhur nuile chreuchd 's bhur leon. 

u An claidheamh bha ruisgte laist 4 ga dion, 
O laimh ar sinnsir Adhamh 's Eubh, 
Do rinn mi truaill dlie ra' chridhe dha, 
'S a lasair bhath mi ie m' fhull f'ein. 

" Fuidh dorsaich urair suidhibh sios, 
Nach searg 's Haeh crion a*n feasd a blatb ; 
'S mar smeoraichibh a measg na geug, 
Ghum molaidh gleusaibh binn bhur cail. 

" Le a maise sasuiehibh bliur suil, 
Is oirbh fuidh sgail cha druigh an teas, 
O a duillicli ehuraidh oluibh slaint; 
Is bithibh neo-bhasmhor Je a ineas. 

** Gach uile mheas tha 'm Parrais De, 
Ta nis gu leir neo-thoiriuisgL 4 dhuibh; 
Ithibh gun eag;d o g.ich geig, 
A nathair nimh cha teum a choidhch. 

" Is uile mhiann bhur n-anama fein, 
Lan shasuichibh gu leir ann Dia, 
Tobar na firitin, iochd, is graidh, 
A mhaireas lan gu cian na 'n cian. 

" Mor-innleaehd iong.intach na slaint, 
Sior rannsuichibh air aird 's air leud, 
'S feadh oibriehe mo rioghaehd mhoir, 
Bhur n-eolas raiannach cuirbh 4 meud. 28 "Bhur n-aoibhneas, mais, bhur tuig's ( s bbur gradh, 
Bitheadh gu siorruidh fas ni 's mo : 
'S ni 'n-coinnich sibh aon ni gu brath, 
Bheir air bhur n-anam cradh no leon. 

" Cha n-fhacadh suil, c s cha chuladh clnas, 
Na thaisg mi suas do shonas duibh, 
Imichibh, 's biodh bhur dearbheachd fein, 
Sior-innseadh sgeul duibh air a chaoidch." 

Ach ris a mhuinntir th e ar a chli, 
Labhruidh se 'na dhioghaltas cruaidh, 
" A chuideachd nach d'thug gradh do Dhia, 
A chum an diabhail siubhlaibh uam. 

" 'S mo mhalluchd maille ribh gu brath, 
A chum bhur cradh *s bhur cur gu piaos 
Gluaisibh chum an teine mhoir, 
Dar rosdadh ann gu cian nan cian." 

Mar a sgain an talamh as a cheil, 
*N uair ghabh e teaghlach Chorah steach, 
Ceart laimh riu fosglaidh £ n uamh a beul, 
*S i miananaich air son a creich. 

Is mar a shluig mhuc-mhara mhor, 
Ionas 'n uair chaidh thilgeadh ^macb, 
Ni slugan dubh an dara bais, 
A charabad iathadh umpa stcach. 

San uamhaidh taobhaidh iad re cheil 
A ghluais nam beatha gu h-eucorach : 
Luchd mionn 4 is mortaidh' f s fia c nais bhreig; 
Luchd meisg is reibinn ( 's adhaltranais. 29 Mar chualaig dhris an ceangal teann, 
Ann slabhruidh tha gach dream leo fein : 
'S an comuuu ehleachd bhi 'n caidreanih dla, 
Mar bliioraibh ruiste dul nan cre. 

Mar leomhan garg fuidh chuiblireach cruaidb, 
Le thoscaibh reubadh suas a ghlais: 
An slabhruidh caguuidh iad gu dian, 
'S gu brath cha ghearr am fiacla phrais. 

Bidh iad gfi siorruidh e n glacaibh bhais 
'San cridlie ga fhasgadh asd' le bron, 
Ceangailt* air cuan do phronnasc laisd' 
'S a dheatach uaine tachd' an sron. 

Mar spairneig fuaighte ris an sceir, 
Tha iad air creugaibh goileach teann : 
Is dibh-fheirg Dhe a seideadh cliuain, 
Na thonnaibh buaidlireis thair an ceann. 

'N uair dhuineas codal cruaidh an suil. 
Teas feirg 's an-dochas duisgidh iad ; 
A chnuimh nach basuich 's eiblile beo, 
Ag cur an doruinn shiorruidh 'meud. 

Air ifrinn 'n uair a gheibh iad sealbb, 
'S lan-dhearbha co ga 'n toir iad cis, 
Feudidh sinn an gearan truagh, 
Chur ann 's na briathraibh cruaidh so sio*, 

" O staid na neo-ni c h robh mi 'm thamli, 
Ciod uhne dh'arduch Dia mo cheann ! 
Mo mhile malluchd aig an la 
'N do ghabh rao mhathair mi na broinn 30 " Ciod uime fhuair mi tuigse riamh ? 
No ciall is reusan clium mo sdiur? 
Ciod uim ; nacli d'rinn tbu cuileag dhiom ? 
No durrag dhiblidh ann san uir ? 

" Am mair mi 'n so gu saogh'Fnan saoghl ! 
'N dig crioch na eaoohladh orm gu brath 
Am bheil mi nis san t-siorruidheacbd bhuaa 
'A snamh a. chuain ata gun traigh W 

" Ged aiream uile reulta neamb, 

Gach feur is duillieh riamh a dh'fhas, 

Ma £ ris gach braon ata sa chuan, 

'S gach gaineamh chuairtichoas an traigh. 

" Ged chuiream mile l)liadhna seach, 

As leth gacli aon diubh sud gu leir, 

Cha d'imthich seach don t-siorruidheachd mlaor, 

Ach mar gu 'n toisicheadh i-'n de. 

" Ach O ! 'n do theirig trocair Dhia ! 
'S am pian e mi gu saogh'l nan saogh'l ! 
Mo shlabhruidh 'n lasuich e gu brath I 
No glas mo lamh an dean e sgaoil ! 

"'M bi 'm beul a dh'orduich Dia chum seiaa 
Air feadh gach linn a chliu gun sgios, 
Mar bhalagan-seididh fadadh suas 
Na lasraich uain ann ifrinn shios ! 

" Ged chaidh mo thruaighe thair mo neart 
Gu deimhin fein is ceart mo bhinn; 
Ach c'fhad bhios mi *n so gam chradb, 
Mu'm bi cheartas saitheach dhiom! 3\ 9 

" No 'm bi tbu dio'lte dhiom gu brath 
1 N deach high an naduir chuir air cul? 
Mo thruaighe mi ! 'ne so am bas 
A bhagair thu air Adhamh *n tus r 

rt Air sga do dhio'ltas 'm bi thu sniomh 
Snathain mo bheath' gu siorruidh caol? 
Nach ieor bhi mile bliadhn gam losg' 
As leth gach loclid rinn mi 's t-saogh'l? 

" Ged lean do dhio'ltas mi gu m' chul, 

Cha 'n arduich e do chliu a Dhe, 

'S chan fhiu do d' Mhordhachd t-fhearga cboad, 

Air comhartha so bochd rium fein. 

" O Dhia ! nachs grios thu mi gu tur ? 

'S le 'd chumachd cuir air m' anam criocb, 

'S gu staid na neo-ni tilg mi uait, 

Far nach 'eil fulang, smuain, no gniomh. 

" Ach O ! se so mo thoilltneas fein 
Is ni bheil eu-coir bunntain rium ; 
Oir dhiult mi tairgse shaor do Chriosd, 
'S nior ghabh mi da fhuil phriseil suim. 

" Mo choguis ditidh mi gu brath, 
An fhia' nais bha ga 'm chaineadh riamh ; 
An-iocbd no eu-coir ann mo bhas, 
Cha leig i charamh 'm feasd air Dia. 

" Do thilg mi aitheanta air mo chul, 
Is rith mi duthrachdach gum sgrios, 
Is fhia'nais fein 'a m { chridhe mhuchy 
Ag druid mo shuile roimh mo leas. 32 t( Cia mcnd an diogh'ltas tlm dhomh' dual 
Ae leth mo pheacaidh namhor (ian ! 
Am peac' thug du'lan do \ Imil Chriosd, 
*S a dh'fhàg guu eifeachd briogh a bhaia. 

"Gidheadh nacli 'eil do Bhuaidhcan fein 
Neo-chriochanach gu leir o-chian ? 
*S an d'thoir mo cliionnt air iochd, 's air gradh, 
Gu'm fas iacl ciioch;maicht ann Dia ? 

" Bheil comas dnit mo thilgeadh uait 
Far nach cluinn do chiuas mo screid ? 
'M bhcii dorcliadas aun if'rinn fcin 
Far nacli leir do Dhia mo staid ? 

" Ann d* noibhneas iomhin, 'n eisd do chiuaa 
Re crcutair truagh a rinn do lamh, 
Ag eigheach, Atltair ! gahh dhiom truas. 
*S leig i'uarych do ghoil-ear mo chnamh? 

" Eisd o mo Dhia ! mo thagradh bochd, 
C S gach osna ghoirt 'ta teachd a 'm chliabh. 
'S aon athchuinge do iarram ort, 
Taireis gach lochd a rinn mi riainh : 

"'N uair ghuileas mi deich mile bliadhn* 
San lasair dhian so fein gam chradh, 
'N uair sgitheas deamhain bhi gam phian, 
O deonuich Dhia gu'm faidh mi bas ! 

* Ge truag mo ghuidhe cha'n eisder c 
la fois na ledh ciia'n fhaidli mi d.aoidh' 
Ach beatha neo-bhasmhor teachd a3 ur 
Qu ( m neartuch' ghiulan tuille claoi." 33 Àch stad mo Rann is pill air t c ais 

O shlochd na casgraidh dhein a nios, 

Isfeuch cionnas a bheir thu seol 

Do 'n dream tha beo nach d'theid iad sio«, 

À leughadair a bheil e fior, 
Na chuir mi cheana sios am Dhan ? 
Ma se { s gu bheil thig 's lub do ghlun 
Le urnuigh f s aithreachas gun daii : 

A dh' ionnsuidh Iosa teich gu luath, 
Ag gabhail grain is fuath do d 4 pheac% 
Le creideamh fior thoir umhlachd dha, 
Ann uile aitheanta naomh a reachd» 

Gabh ris 'na oifigibh gu leir, 
*S re h=aon diubh ua €uir fein do chul ; 
Mar Fhaidh, mar Shagart, is mar Righ, 
Chum slainte, didean, agus iiiìL 

Biodh eisiomplair am beachd do shul, 
Chum d s uile ghluasachd sdiur da reir, 
'S gach meadhon dh' orduich e chum slaint 
Bi fein gan gnathuchadh gu leir. 

As fhireantachd dean bun a mhain ; 
*S na taic gu brath re d 4 thoilltneas fein: 
'S ma's aill leat eifeachd bhi na ghras, 
Na h-alltrum peacadh daimh a' d' chre. 

Mar sin ged tha do chionta mor, 
Chum gloir do Thighearn saorar thu, 
Is chum do shonas siorruidh fein, 
Air feadh gach re aig seinn a chliu. 34, BRUADAR. 

Air bhith dhomhsa ann am shuain 
Re bruadar diomhain iwar thà cacb, 
Bhi glacadli sonais o ga£h tìi ; 
1« e gam dhibrendii ann's gach ait. 

Air leam gun d'thainig noach am choir, 
*S gu'n dubh'rt e riom, " Gor gorach mi, 
Bhi smuaintcach nreim a ghleidh' don ghaoith, 
No fos gun lion an saojgh'I mo chri'. 

•* Is diamhaiu duit hhi iarruiflh saimb, 
'N aon ni' tìofti ait air bith fuidh 'n ghrein J 
Cha chlos do d' chorp an taobh so 'n uaigh, 
No d' anam 'n taobh so sbuaimlineas De. 

** 'N tra dVith Adbainb 'meas an tus, 
Am peacadh dhruiuh e air gach ni ; 
Lion e na h-uiie ni le saothair, 
Is dh'fhag e 'n saogb I nu bhriste cri'. 

" Air sonas anma ch aili o choir, 
Ma 4 ris gach solas bha nii sa gharr; 
O sin ta shliochd liari deoraibh truagh ; 
Mar uain a mear.chd air a mhathair. 

•* Re melich ehrua'uih ta'd rnith gach ni, 
Ann duil gn 'm faijh tsn intinn clos : 
Ach dhoibh ta "n sa*gb*l gwn iocìid no truas, 
Mar mhuime choimhich fhuair gun tlus. 35 * Mar sin tha iad gun fhois no tamh, 
Ga c n saruch' glacadh faileàs bhreig; 
'Sag deol toil-inntin o gach ni, 

Is iad niar chiocha seasg nam beul. 

" Bidh teanndaclid eigin crt am feasd, 
'S do dhochas faicsin fuasgladh d'fheum, 
An comhnuidh dhuit mar fhad do laimh ; 
Ach gu brath cha'n fhaigh dheth greim. 

" Cha teagaisg deuchain c s dearbba thu, 
O dhuil is earbsa chuir sa bhreig, 
A rinn do mhealladh mile uair, 

• S co-fhada uait an diu sa de. 

"An ni bu mho da c n d'thug tbu miann, 
Nach d'fhag a mhealltuinn riamh e searbh ? 
Tha tuille sonais ann an duil, 
Na tha *n crun ie bhi na shealbh. 

" Ceart mar an ros ata sa gbarr*, 
Searguidh bhlath *n uair theid a bhaaln ; 
Mun gann a ghlacas tu e d'laimb, 
Treigidh aille e *sa sbnuadh. 

u Ni bheil neach o thrioblaid saor, 
Am measg a chinneadh daon c air fad, 
'S co lionmhor osna aig an Righ, 
Is aig an neach is isle staid. 

w Ta smudan fein as ceann gach foid 
18 doruinn ceangailt 4 ris gach maith 
Than c n ros a fas air drisibh geur 
*S an taic' a cheil tha mhil san gath. 36 \ " Ged fhaic tbu neach ann saibhreas mor 

Na meas a sholas bhi thair cach : 

An tobar f s gloine chi do sbuil, 

Tha ghruid na iochdar gabhail tamb ; 

" 'S mu chuireas d c anail e na ghluais, 
Le tarruing chabhaig suas a 4 d' bheul, 
Duisgidh 'n ruaghan dearg a nios, 
*S le gaineamh Honaidh se do dheud. 

" 'S ged fhaic thu neach ann inbhe ard, 
Tha e mar nead am barr na craoibh ; 
Gach stoirm a bagradh thilgeadh nuas, 
Is e air luasgadh leis gach gaoith. 

" An neach is fearr tha 'n saogh'l a riar, 
Tha fiaradh eigin ann na staid, 
Nach dean a sheoltachd is a stri, 
Am feast a dhireachadh air fad. 

w Mar bliata' fiar an aghuidh cheil^ 
Ata o'shuidheach 4 fein doth-chur; 
A reir mar dhireas tu a bharr, 
*S co-chinnteach ni thu cam a bhun. 

" Na h-Iudhaich thionail beag no mor, 
Don Mhanna dhoirteadh orra 'nuas ; 
'N uair chuir gach neach a chuid sà chlar, 
Cha robh air barr no aon ni uaith ; 

" Mar sin ata gach sonas saogh'lt, 
Ata thu faotainn ann a d e laimh, 
Fa chomhair saibhreas, 's inbhe cuarl 
Tha caitheamh, curam, agus cradh. 37 " Ged charn thu or a d { shlige suas 
Fa chomhair fasuidh 'n luaith da reir 
Is go do chuir thu innte riogh'chd 
A mheidh cha dirich i na deigh. 

" Tha cuibhrinn iomchuidh aig gach neach, 
'S ged tha thu meas gur tuille b 4 fhearr; 
Cha d' thoir an t-anabarr tha'nn a sud, 
Am feasd an cudthrom as a chradh. 

" O iomluain d { inntin tha do phian ; 
Aig diultadh 'n diu na dhiarr thu 6 n de : 
Cha chomasach an saogh'l do riar, 
Le d { ana-mianna 'n aghaidh cheil, 

" Na *m faidheadh toil na feol a run, 
Da mianna bruidail dhiarradh sath ; 
Flaitheas a b 4 aird cha e n iarradh i, 
Na annta sud bhi siorruidh snamh. 

Ach ged a b c ionmhuinn leis an fheoil, 
Air talamh comhnuchadh gach re : 
Bhiodh duthrachd 4 d ardain agus d* uaill, 
Co arda shuas re cathair De. 

Ach nam b' aill leat sonas buan, 
Do shlighe tabhair suas do Dhia, 
Le duthrachd, creideamh, agus gradh, 
Is sasuichidh e d' uile mhiann. 

" Tha { h cuideachd sud gach ni san t-saogh'l, 
Tha f n comas daoine shealbach* fior; 
Biadh, is eudach, agus slaint, 
Is saorsa, cairdeas, agus, sith." 

D ss Ann sin do mhosgail as rao shuain, 
18 dh £ fhag mo Bhruadar mi air fad : 
C S do leig mi dhiom hhi ruith gach sgail, 
Is dh'fhas mi toilicht le mo staid. AN GAISGEACH. 

Cha bu ghaisgeach Alastair mor, 
Na Cesar thug an Roimh gu geiìl ; 
Oir ged a thug iad buaidh air cach, 
Dh f fhan iad nau traill' da miannaibh fein. 

Cha ghaisg an ni bhi liodaird dhaoin, 
'S cha chliu bhi ann an caonnaig" tric : 
Cha 'n uaisle inntin ardan borb, 
£ S cha treubhantas bhi garg gun ioehd. 

Ach £ s gaisgeach esan a bheir buaidh 
Air eagal beatha, £ s uamhunn bais, 

'S a chomhluicheas le misneach cri', 

Na h-uile ni ata dha 'n dan. 

Le gealtachd cionnt, cha teicli air cul 
'S an am an duisg a choguis fein, 
A tagradh eisdidh se gu ciuin, 
4 S an ceartas duinidh se a bheul. 

£ S e £ n gaiseach esan bheir fuidh chis, 
A thoil chum striochd do reusan ceart, 
£ S a smuaiutidh ceannairceach gu leir, 
Bhi 'u ordugh geilleachdain da smachd. 39 *A mhianna bruidaiì saìtruidh sios, 
'S mar bhuill a chuirp fuidh chis ataid, 
*S cha c n irislich e fein da c n riar, 
O nach gu riaghladh rugadh iad. 

San oidhch e n uair luidheas e chum suain, 
Bidh shubhailcean rau'n cuairt da fein, 
Mar shaighdearain an tiomchioll Righ, 
Ga dhinean o gach namhaid treun. 

'S a mhaduin c n uair a dheireas suas. 
Cruinnichidh smuainteadh as gach ait, 
'S e fein nan ceann mar chaiptin seolt, 
Ga c n suidheach 4 ann an ordugh blair : 

Chum cogadh c n aghuidh miann na feol, 
Gach bochduinn, c s doruinn c ta san t-saogh'l, 
Gach ribeadh is gach inntleachd bais, 
Ta c n deamhan gnathach c n aghaidh dhaoin. 

Ta inntinn daingion mar a chreug, 

Cha charuich eagal e no fiamh : 

Ta shuilean furachar is geur, 

Is leir dha c n dubhan troi c c n a bhiadh. 

Gu diamhain nochduidh c n saogh'l a ghloir. 

Geach or is inbhe ata ann ; 

Ta saibhreas aig co pailt na chri, 

*S gur truagh leis Righ is crun mu cheann. 

Is ge do sgaoil an striopach lion, 
Gu ghlac' le inntleachdaibh a mais; 
Cha druidh air dealanach a sul, 
'S cha leagh i run le miannaibh laist. 40 A namh cha choisin air gu brath, 
Ged fhaigh e saruchadh re h-uair ; 
'S e neart 's a shlainte cridhe bruit, 
Is air a ghluinibh bheir buaidh. 

'S i 'n fhirinn ghlan is clogaid da, 

Is gras a chreideirah aig mar sgiath ; 

'S e'n scriobtuir naomh a chlaidheamh gear 

'S a mhisneach ta gu leir ann Dia. 

Ta siothchaint aig 'na inntinn fein, 
f S a choguis reidh ris ann { s gach ni ; 
Ta saibhreas aig nach leir do dhaoin, 
Is air nach cuir an saogh'l so crioch, 

Ri miodal tla cha 'n eisd a chluas, 
Is sgainnil ghrannd cha bhuair a shith, 
Cha ghabh e eagal a' droch sgeul, 
Is tuaileas breig cha lot a chri'. 

'O m ( anam ! duisg is deasiuch d 4 airm, 
'S gabh farmad ris a ghaisgeach threun, 
Is d 4 anamianna cuir fuidh chis, 
Chum riogh'chd a cheannsach annad fein. 

Biodh d { inntin ard oscionn nan speur, 

Cha c n *eil fuidh 4 n ghrein ach porsan truagh ; 

Mar tholman uire faic an saogh'l, 

Is daoin e mar sheangain air mu 'n cuairt : 

À nunn c s a nall gun fhois gun tamh 
Ag cruinneach as gach ait da 'n cisd 
Gu lionmhor marcachd thair a cheil 
fi S a trod gu geur mu bhioran brist. ■ 41 *N uair chi thu c n sealladh so don t-sluaj 
Do stnuaintidh cruinnich riut gu lèir, 
A shealbhach saibhreas, sonas, *s sith, 
Air nach d c thig crioch a c d c anam fein. AN CLAIGEAN. 

C S mi c m shuigh aig an uaigh, 

Aig amharc mu bruaich, 

Feuch Claigionn gun snuagh air lar ; 

Do thog mi e suas, 

Ag tiomach gu truagh, 

Ga thionndadh mu c n cuairt am laimh. 

Gun aille gun dreach. 

Gun aithne gun bheachd ; 

Air duine theid seach na dhail : 

Gun fhiacal na dheud, 

No teanga na bheul, 

No slugan a ghleusas cail. 

Gun ruiteag na ghruaidh, 

C S e ruisgte gun ghruag ; 

Gun eisdeachd na chluais do m' dhan 

Gun anail na shroin, 

No aile do c n fhoid, 

Ach lag far c m bu choir bhi ard. 

Gun dealradh na shuil, 
No rosg uimpe dun, 42 No fradharc ri h-iul mar b c abh'sd 

Ach durroga crom, 

A chleachd bhi san tom, 

Air claodhach' da tholl nan ait. 

Tha n c teanachain bha c d chul, 

Ajr tionndadh gu smur, 

Gun tionnsgal no surd air d'fheum : 

Gun smuainteaeh a c d £ dhail, 

Mu philleadh gu brath, 

A cheartach c na dh'fhag thu c d dheidh. 

Cha c n inais do ghnuis, 
A nise cia thu, 

Ma's righ no nia c s diubhc thu fein : 

C S ionann Alastair mor, 

Is traille dhith loin, 

A dh c eug air an otrach bhreun. 

Fhir dheanamh na h-uaigh, 

Nach cogair thu'm chluais, 

Co c n cìaigionn so fhuair mi 'm laimh ? 

C S gu c n cuirinn ris ceisd, 

Mu ghna mu c n do theasd; 

Gar am frea^air e c m feasd mo dhan. 

C M bu mhaighdionn deas thu, 

Bha sgiamhach a c d c ghnuis, 

C S deadh shuidheach a c d c shuil da reir ? 

Le d c mhaise mar lion, 

A ribeadh mu chri, 

Gach ogainich chiodh thu fein. 43 Tha nise gach agh, 

Bha coisiim duit graidh, 

Air tionndadh gu grain gach neach : 

Marbhasc air an uaigh, 

A chreach tlìu do c n bhuaidh, 

Bha ceangailt' re snuadh do dhreach, 

No 'm breitheamh ceart thu, 
Le tuigs' agus iul, 

Bha reiteach gach cuis d'on t-sluagh ; 
Gun aomadh le pairt 4 , 
Ach dite gu bas, 

Na h-eucoir bha daicheil cruaidh ? 

No m do reic thu a choir, 

Air ghlacaid do'n or, 

O 'n dream ga £ n robh storas pailt ? 

Is bochdan an t-sluaigh, 

Fuidh fhoirneart ro chruaidh, 

Aig fulang le cruas na h-airc. 

'S mur robh thusa fior, 

Ann 'd oitìg am binn, 

4 S gun d'rinn thu an direach fiar ; 

'S co chinnteach an ni, 

'N uair thainig do chrioch, 

Gu 'n deachaidh do dhit' le Dia. 

No m robh thu a d' leigh, 
Aig Jeigheas nan creuchd, 
*S a deanamh gach eugcail slan ? 
A' d' ioc-shlaintibh moiv 44 Aig deanamh clo bhosd, 

Gu 'n dibreadh tu choir o'n bhas ? 

Mo thniaighe gun threig, 

Do leigheas thu fein, 

'N uair bha thu fuidh eugcail chruaidh ; 

Gun fhoghnadh gun sta, 

Am purgaid no 'm plasd, 

Gud chumail aon tra o'n uaigh. 

No 6 n seagalàìr thu, 

A choisinn mor-chliu, 

Le d* sheoltachd a sdiu'radh aim ? 

Air naimhde toirt buaidh, 

Ga 'n cur ann san ruaig, 

'S ga 'm fagail nan cruachaibh marbh : 

'N robh do chlaidheamh gun bheart, 

No 'n 'd fhag thu do neart, 

*N uair choinnich thu feachd na h-uaigh, 

'N uair b 4 eigin duit geill, 

A dhaindeoin do dheud, 

Do dh' armaììt' a bheistidh truagh? 

Tha na durraig gu treun, 

Re d 4 choluinn cur seisd, 

*S ag coisne' ort feisd gach la : 

Is claigin do chinn, 

Na ghearasdan dion, 

Aig daolagaibh diblidh an tamh : 

Pairt claodhach' do dheud, 
A steach ann a e d' bheul' 45 *S cuid eile aig reub do chluas ; 

Dream eile nan scud, 

Tigh'nn amach air do shuil, 

A spuinneadh 4 s a rusg do ghruaidb, 

No m' fear thu bha poit. 

Gu tric a stigh osd, 

'S tu cridheil ag oì nan dram ? 

Nach iarradh dhuit fein, 

Do fhlaitheanas De, 

Ach beirm a bhi 'g eiridh a'd' cheann ? 

Nach iarradh tu cheol, 

Ach mionna mu c n bhord, 

Is feuchain co 'n dorn bu chruaidh ; 

Mar bho no mar each, 

Gun tuigse gun bheachd, 

'S tu bruchdadh sa sceith mu e n chuaich 

Na 'n duin' thu gha gluas'd, 

Gu cionalta suaìrc, 

Gu measaradh stuam mu d* bhord ; 

Le miannaibh do chre, 

Fuidh chuibhreachadh geur, 

'N am suidhe gu feisd 's gu sogh ? 

No c n geocaire mor, 

Bha gionach air lon, 

Mar choin ann am feolach dearg ; 

Ag toileach 4 do miann, 

Bha duilich a riar, 

*S tu geilleadh mar dhia do d £ bholg ? 46 Tha nise do bhru, 

Da 'n robh tbu a lub, 

Do ghaineamh 's do uir gle lan : 

'S do dheudadb air glas, 

Mu d' theangaidh gun bhlas, 

Fuidh gheimhlichibh prais a bhais. 

No morair ro mhor, 

A thachair am dhorn. 

Neach aig an robh coir air tir ; 

Bha iochdmhar re bochd, 

A cluthaeh nan nochd, 

Reir pailteas a thoic 's a nith ? 

No c n robh thu ro chruaidh, 

A fionnadh do thuath, 

*S a tauach an gruaidh le mal ; 

Le h-agartas geur 

A glacadh an spreidh 

'S am bochduinn ag eimheach dail ? 

Gun chridh' aig na daoin, 

Bha'r lomadh le h-aois, 

Le 'n claiginnibh maola truagh ; 

Bhi seasamh a' d' choir, 

Gun bhoineid nan dorn 

Ge 'd tholladh gaoth reot an cluas : 

Tha nise do thraill, 

Gun urram a' d' dhail, 

Gun ghearsotn' gun mhal' gun mhod; 

Mor-mholadh do'n bhas, 47 A chasgair thu tra, 

'S nach d' fhuiling do straic fuidh 'n fhoid. 

No 'ra ministeir thu, 

Bha tagradh gu cllu, 

Ri pobull ann ughdaras De; 

Ga 'm piìleadh air ais, 

Bha 'g imeachd gu bras, 

Gu h-ifrinn na casgradh dhein ? 

No ( n robh thu gun sgoinn, 
Mar mhuime mu chloinn, 
Gun churam a h-oighreachd Dhe ; 
Na 'm faigheadli tu 'n rusg, 
Bha comacih co diiiu, 

Ma *n t-sionnach bhi stiubhradh an treud ; 

Leam f s cinnteach gun d'fhuair, 

Do dheanadas duais, 

*N uair rainig thu 'rn Buachaille mor : 

'N uair chuairtich am bas, 

A steach thu na laith'r, 

Thoirt cunntas a d' thaluinn do. 

No { n ceann thu bha lan, 

Do dh £ inntleachdaibh bais, 

Gu seolta ga 4 n tadh* r s a cheil ; 

Ga'n cuir ann an gniomh, 

Gun umhail gun fhiamh, 

A freagradh do Dhia nan deigh ? 

'N robh teangadh nam breug, 
Gun chuibhreach fuidh cì' dheud, 48 A tog'ail droch sgeul air cach ; 

Gath puisein do bheil, 

Mar naithir a teum, 

'S a lotadh nan ceud gach la ? 

Tha i nise na tamh, 

Fuidh cheangal a bhais, 

Gun sgainil o plaigh na duth'ch : 

Is durraga grannd, 

Air lobhtha na h-ait, 

An deidh dhoibh a cnamh gu cul. 

£ S mu lean thu do ghnath, 

Gu leaba do bhas, 

Gun tionndadh na thra re coir : 

Car tamull na h-uair, 

Dean flaitheas do £ n uaigh, 

Gus an gairmear thu suas gu mod : 

Mar losgann dubh grannd, 

Aig imeart a smag, 

Gu c n eirich thu *n ard o s n t-slochd ; 

Thoirt coinneamh do Chriosd, 

" Na thigheachd airs," 

A dh £ fhaotuinn lan diol a £ d £ olc. 

£ N uair theid thu fa bhinn, 

Ni cheartas do dhit' ; 

Ga d £ fhogradh gu siorruidh uaidh ; 

Gu lasair gu d £ phian, 

Chaidh dheasach e do £ n Diabh 4 ], 

£ Sa mhalluchd gu dian ga d £ ruag. 49 'N sin cruaidhichidh Dia 

Do chnaimhean mar iar'n. 

'Is d' fheithean mar iallaibh prais jj 

Is teannaichidh d 4 fhcoil, 

Mar innein nan ord, 

Nach cnamh i le moid an teas. 

No 'n ceann thu f n robh ciall, 
Is eolas air Dia, 

'S gun d { rinn thu a riar sa choir : 
Ged tha thu 'n diu ruisgt', 
Gun aithne' gun iul, 
Gun teanga' gun suil' gun sron. 

Gabh misneach san uaigh, 
Oir eiridh tu suas, 

'N uair chluinneas tu fuaim an stuic," 
'S do thruailSeachd gu leir, 
Shios faguidh tu 'd dheigh, 
Aig durrage breun an t-slùic. 

Deasuichidh Dia, 

Do mhaise mar glirian, 

Bhiodh 'g eiridh o sgiath na m' beann, 

Cur fradharc ro gheur, 

'S na suile so fein, 

'S iad dealradh mar reulta 4 d cheann. 

Do theanga c s do chail, 
Ni ghleusa gun dail, 
A chantuinn na aros cliu 
Is fosgìaidh dochluas, 

E .50 A dh'eisteachd ri fuaim, 

A mholaidh th' aig sluagh a chuirt. 

'N uair dhealruicheas Criosd, 
'Na thigheachd a ris, 
A chruinneach na 'm firean suas : 
'N sin bheir thu do leura, 
Thoirt coinneamh dha fein, 
Mar iolar nan speur aig luaths. 

4 N uuir dh'eireas tu 'n aird 

Grad chuiridh ort failt. 

A mhealltuinn a chairdeas fein, 

Gun dealach* gu brath, 

R c a chomunn no ghradh, 

A steach ann am Parras De. 

Fhir chluinneas mo Dhan, 
Dean aithreachas tra, 

*M feadh mhaireas do shlaint e s do bheachd 
Mu'n d'thlg ort am bas, 
Nach leig thu gu brath, 
Air geata nan gras a steach. AN GEAMHRADH. 

Do theirig an samhradh, 
'S tha 'n geamhradh teachd dlu oirne, 
Fior namhaid na chinneas, 
Teachd a mhilleadh ar duthcha : 51 Ga salltairt fuidb chasaibh, 
'S da maise ga rusgadh ; 
Gun iochd ann re dadum, 
Ach sladadh e s a plundruinn. 

Sgaoil oirne a sciathan, 

'S cbuir e ghrian air a chulaobh ; 

As a nead thug e 'n t-alach, 

Neo-bhaigbeil ga € r sgiursadh : 

Sneachd iteagach gle-gheal, 

O na speuraibh teachd dlu oirn, 

Clocha-raeallain £ s gaoth thuathach, 

Mar luaidh is mar fhudar. 

'N uair sheideas e annail, 
Cha 'n fhag anara am flurain ; 
Tha bheillinn mar shiosar, 
Lomadh lios do gach ur-ros : 
Cha bhi sgeudach air coille, 
No doire nach ruisg e ; 
No sruthan nach tachd e* 
Fuidh leachdanna du € -ghorm, 

Fead reota a chleibhe, 
Tha seideadh na doinionn, 
Chuir beirm ann san fhairge, 
*S a dh s at s garbh i na tonnaibh ; 
4 S a bhinn 4 dich an clamhuin, 
Air airde gach monaidh, 
4 S ghlan sgur e na reultan, 
D' ar peile le € n solus. 52 Tha gach beathach is duine, 
Nach d ; ullaich 'na sheason, 
Ga 'n sgiuras Je gaillinn, 
Gun talla' gun eudach : 
6 S an dream a bha gniomhach, 
Fas iorgalt mi-dheirceil : 
Nach d'thoir iasachd do leisgean, 
An san t-sneachda ged eug e. 

Tha 'n seillean 's an seangan, 
Bha tional an storais, 
Le gliocas gun mhearchd, 
Tabhairt aire don doruinn : 
'G ithe bidh 's ag ol meala, 
Gun ghainne air lon ac, 
Fuidh dhion ann san talamh, 
O anail an reota. 

Tha na cuileoga ciatfach, 
Bha diamhain san t-samhradh, 
'S na gathannaibh greine, 
Gu h-eibhinn a dannsa ; 
Gun deasach 'gun churam, 
Jtoimh dhuldach a gheamhraidh : 
Tha iad nise a { basuch', 
Ann sgach aite le teanntachcL 

Ach eisd rium a shean-duin', 
'S tuig an samhladh tha fjn stori, e 
Tha 'm bas a teachd teann ort, 
Bud an geamhradh tha 'm oran : 55 'S ma gheibh e thu d' leisgean, 
Gun deasach fa 4 ehomhail, 
Cha dean aithreachas criche, 
Do dhionadh o'n doruinn. 

Gur mithich fas diadhuidh, 
'S do chiabha air glasadh, 
Na 'm bearnaibh do dheudaeh, 
Is d ; eudan air casadh; 
Do bhathais air rusgadh, 
'S do shuilean air prabadh, 
Agus croit ort air lubadh, 
Chum na h-uire do leaba'. 

Tha na sruthana craobhach, 
Bha sgaoileadh a' d 4 bhallaibh, 
Gu mire ìsrach buailteach, 
Clis gluasadach tana; 
A nise air traoghadh 
O n' taomachadh thairis, 
O ragaich is dh' fhuaraich 
Teas uabhair na fala. 

Balg-seididh na beatha, 
Tha air caitheadh gun fheum ann, 
' 'S o chrup ann a s d' chliabh e, 
Gur h-e phian bhi ga sheideadh : 
Tha 'n corp d chruit chiul ud, 
Air diultadh dhuit gleusadh ; 
'S comhthir 5 cinnt' air a thasguidh, 
Bhi lasach, a theudan. 54 Theich roaduinn na h-oige, 
Is trcoir mheadhon laithe, 
Tha 'ra feasgar air ciaradh, 
'S tha ghrian ort a luidhe : 
'S mu bha thusa diamhain, 
Gun glmiomh is gun mhaitheaa; 
Gu h-calamli bi d' dhusgadh, 
Mu'd duinthear ort flaitheas. 

Reir caithe na hcatha, 

'S tric lcatha gun crioch i; 

Bidh 'n clcachda fas laidir, 

Doth-ffoasaeh o : n inntinn : 

Na labliair an sean-fhocal, 

'S deimhin leam fior e, 

** An car theid san t-seann-mhaid 

k< Gur h-ainmic leis direadb." 

Àch oganaieh threibhich 
Thoirs' cisdeachd dom oran, 
'S leig dhiot bhi mi-cheillidh, 
Ann ccatain na h-oige : 
Tha aots agns ea-slaint, 
Air do dheidh ann an toir ort; 
*S mu ni h-aon aca greim ort, 
Phillidh à ( aoibhneas gu bron duit. 

An aois ata 'n toir ort, 
Bheir i leon ort nach saoil tbn ; 
Air do shuììlbh bheir ceatbacb, 
Is treabhuidh si d' aodan : 55 Bheir i critho-reo mu d' ghruaige, 
'S Deul uaine an aoig leis, 
'S eha d* thig aiteauah r.a grian ort, 
Bheir au liatb-reo a chaoidh, dhioi. 

Bheir na's measa na sud ort, 
Failne tuijse is reusain ; 
Dith leirs ini a d ; intinn ; 
Dith cuim fin* agus geire ; 
Dith gliocais chum gnothaich; 
Dith m«> iha eh a d^ cheudfadh : 
'S gu'm fas thu mar leanabh, 
Dhith spmnnadh is ceilla. 

Fasuidh ; :. cridh' neo-aithreach, 
'S neo-eaUmh chum tionndadh, 
Aon tagradh eha druigh air, 
'S cha lu'i e <la iounsuidh : 
Ceart mar tha 'n taìamh, 
'N am gaillinn is teanndachd; 
Ged robli militean dol thairis, 
Cha dea:i a le sa chausair. 

Faic seas iiti na bliadhna, 
<S dean eialll uath a tharuing: 
*S ma's aiìl ìeat gu c m buain tbn, 
Dean rnadh'r ann san earrach ; 
Dean connadh san t-samhradb, 
Ni sa ghe unhradh do ghradh ; 
*S mu dnibreas tu m seasan, 
Dauit 's ei àn bhi falamh. 56 'S mur cuir thu siol fallain, 
Ann earracli na h-oige, 
Co chinte 's atn bas duìt, 
Cuiridh Satan droch phor ann ; 
A dh' fhasas na dhubhailc, 
'S na luidheanna feola : 
'S bidh do bhuain mar a cliuir thu 
Mas subhailc no cìoibheart. 

Ma bhios d 6 oige gun riaghladh, 
'S d' anamianna gun taod riu, 
Gu'm fas iad co fìadhaich, 
'S nach srian thu ri d' aois iad ; 
Am meangan naeh sniomb thu, 
Cha spion thu na chraoibh e; 
Mur shineas e gheugan, 
Bidh fhreumhan a sgaoiìea-dh. 

Tha do bheatha neo-chinnteach. 

O s n tinn a bheir bas ort, 

Uime sin bi re dithchioll 

Do shith dheanamb trathail : 

'S e milleadh gach cuise 

Bhi gun churam cur dail innt' ; 

'S ionann aithreachas criche, 

'S bhi cur sil mu Fheill-martuin. 

Tha ghrian ann sna speuraibk 
Ruith reise gach latha ; 
'S i 'giorrach* do shaoghail, 
Gach oidhche a luidheas : 57 'S dlu ruitheas an spala, 
Troi shnath'naibh do bheatha : 
Tha figheadh dhuit leine, 
Ni beisdin a chaitheamh. 

'S ma ghoideas e dlu ort, 

'S gun do dhuil bhi ri a theachd; 

'N sin fosglaidh do shuilean, 

'S chi thu chuis thair a mithich : 

Bidh do c-hoguis ga 'd pliianadh, 

Mar scian ann a d' chridhe ; 

'S co ionann a giulan, 

'S luidhe ruisgt 4 ann an scitheack. 

Faic a chuileag ga dite 
Le sionntaibh an naduir, 
'S o dhibir i c n seusan, 
Gur h-eigin di basuch' : 
Faic gliocas an t-seangain, 
Na thional co trathail, 
4 S dean eisiomplair leanail 
Chum d 4 anam a shabhaK URNUIGH. 

O tighearn is a Dhia na glolr, 

An t-Ard-Righ rnor oseionn gach sluaigìi, 

Cia danadh ni air t-ainm ro mhor 

Le bilidh neoghlan bhi ag luaidh 1 58 Na h-aingle c s airde rinneadh leat, 
Cia lag an neart ! 's cia dall an iul ! » 
Cia aineolach air t-oibre mor ! 
'S cia goird air do ghloir an cliu ! 

Ara beachd do shuile fiorghlan fein, 

Cha 'n 'eil na reulta 's airde glan : 

'S cha 'n 'eil na li-aingle 's naomha { n gloir, 

Ann lathair do Mhorachdsa gun smal 

Ach O an dean thu d' ioslach' fein, 
A dheisdeachd cnuimhe ann san uir ! 
Fuidh stol do chos ag gabhail tamh, 
*S nach faic ach sgaile beag do d' gbnuis. 

Na lasadh d s fhearg O Dhe nan dul, 
Am feadh do dheanam urnuigh riut : 
'S mo pheacadh aidmhicheam le nair, 
*S an truailleachd ghraineil ann sna thuit. 

Mo chionnt tha mar na sleibhte mor ; 
Is leon iad mi le h-iomadh lot : 
Ta m'anam bochd le *n cudthrom bruit, 
'S o m 4 shuilibh fasg 'nan deura goirt. 

An comas duit Dhia nam feart, 
Mo'shaor'gun cheartas chur air cul ! 
*S mu shaorar le do throcair mi, 
'M bheil neach san t-saogh'l a dhiteas lu ! 59 Nach eigin duit mo sgrios gu bratb, 
Mur aicheun tbu do cheartas geur ! 
Le m fc chionnta oillteil, 's gann a dh' fhag 
Mi iochd, no gras a' d 4 raoghain fein. 

Gach uile mhalluchd ata sgriobht 
Ann d 4 fhocal fior le bagradh teann, 
O Thighearn thoiìl mi air do laimb, 
Gum biodh iad carnuicht air mo cheann. 

Ge d' fhas na neamha dubh le gruaim, 
'S mo bhual' le tarnainich do neart ; 
Ge d* thilg thu mi gu ifrinn shios, 
Gu siorruidh aid'icheam do cheart, 

Gidheadh am feud an lasair threun 
A sgoilteas as a cheil an tuil ; 
Drudhadh orm troi 4 umhìachd Chriosd, 
'S mi gabhail dion a steach fuidh fhuil ? 

An fhuil a dhiol do cheartas teann, 
'S a dhoirteadh air a chrann gu lar, 
fc S ann aisd' tha m' earbsa, O mo Righ ! 
Nach dite manam air a sga. 

Dean m' ionnlad glan, O Dhia na sith ! 
'S an tobar iocshlaint bhruchd a thaobh : 
A bheir dhomh beatha as a bhas, 
*S o m 4 thraillealachd a ni mi saor. 60 Daingnich raa chreideamh ann na bbas, 
Is beothaicb gradh am cbridhe stigh, 
Is neartuich mi cbum umblachd dha, 
Ann uile aitheanta naorah a lagh. 

O dean mi phlanndacb ann an Criosd ! 
S S rao cbrionach brisidh macli le blath ; 
Is bidh gach subbailc 's naomha gleus, 
Mar mbeas a lub mo gbeug gu lar. 

Gach inbhe 'n cuir thu mi san t-saogh'l 
Dean daonnan toiìicht' mi le 'm staid ; 
Ma's bochd, no beartacb, tinn, no slan, 
Do thoil gu brath biodb deant air fad. 

O 's grasmhor Dia 4 n air bbeir e seach ! 

gu beachd tha dhiultadh lart do ghradh ; 
'S fior-bheannachd ann an atharach dreach ; 
Gach ciìois is creach a thig o laimh. 

O buidheachas do Dbia nan gras 
Chuir chugam sìanui'fhear nam buadh ; 
Eiric mo sbaorsa cbi na bhas; 
'S an luach a phaidh air m' anam truagh. 

'S e fein do cblaon a dbruim faoi ra' chuail ; 
Chum manam dbireadh suas gu Dia ! 
Chosd gach tiodhlac th 4 agam uaith, 
Geur-chradh is osun 4 chruaidh do chliabb. 61 Mo smuaintidh talmhuidh tog gu neamh, 
Is thoir dhamh earlas air do ghradh, 
A dh e fhogras m e eagal uile uam, 
e S a shaoras mi o uamhunn bais. 

'N sin atadh tonna borb a chuain, 
Is beuchda' torrann chruaidh nan speur ; 
Thigeadh crith-thalmhuin, gort, is plaigh, 
Bhios roinn a bhais gach taobh a theid. 

Bi thus e a e d e Dhia do manam fein, 

e S bidh iad gn leir dhomh e n cairdeas graidh 

Cha loisg an tein e gun ordugh uait, 

Cha sluig an cuin, e s cha sgrios a phlaigh ; 

Am feadh bhios cumhachd ann a d e laimh, 
Bidh mise sabhailt o gach olc : 
e S cha e n eagal leam gu e m bi mi e n di, 
Gu siorruidh, na gu e m fas thu bochd. 

Mo dhuthrachd, m e eagal, e s m e uile mhian, 
A e m e Dhia tha comhlachadh gu leir; 
Oir neamh, is talamh, 's ifrinn shios, 
Ata iad do mo Righs e aig geill. CRIOCH. F 62 DA LAOIDH LE BEAN UASAL A BHA 
ANN AM BADEONACH. Obh obh is obh obh obh mar tha mi 
Dhiobhail loin agus earadh don anam nach basaich, 
e S mi c n doruin fuidh chumh { s neoshuthach a ta mi 
Air tullich am aonars luchd mo ghaoil ( n dus magal. 

'S mor maobhar bhi ciounail bhar iorgain mo chardean 
Mo ghionadh an truaileachd mo gluasad bhon tra sin, 
Mo chiontanibh lionmhor 's mo ghniomhreubh 's malain 
Ànu an cunart mo dhiteadh mar dhilibech Adhamh. 

Ged bha n dilib ad cronail thanaig sonas na thait 
Tha do brathair as sinne gad a thiridh gu a bhar 
Gu robuchan riomhach 's crun rioghail nach failne 
Mar ri coir air a noighreachd a dhaighnich a bhas dhut 

Ach so aobhar mo thime tric sis minic mi maonar 
Mo cridhe do lubaidh ruidh gu dluith chum na daorsa, 
Tha 'n seann duine cho laider nach tar me dheth aomadl 
Thig struth sallach bho nuaran fad 's tlia truileadh 
gun taomradh, Ach se impidh do brathairdhutgach laithe bhi ga leannai] 
Nuair bhios an neallach ged shareich griamach laider re 
gealladh [soillei 
Tog a chuing air do ghuailibh 's bhi do bhuandachd ris 
Cha neire i ri giulan bheir i lus ^hut as fradharc. 63 Meud do shonas an tra sin cha nar mi ga loinneadh 
Biodh tighlaoraidhis tardan mar bha dagon nabbloighidh, 
Do pheac a leannail an tra sin ni u f bagaill ud dhegiadh 
Biodh du gimeachd san nfhasaich mar bha m bachrodh 
bho laoghaibb. 

Sna hanamianaibh graineal gham bu gnath leat bhi 
geileadh 

'S guirsadh eas iad as aras mar airmailt reubault, 
Uile thruacleachd do naduir c s aobhar naire leat fein e 
'N uair thig gras gu bki rioghladh theid an striochdach 
le cheile. 

Ged tha usa gun ghluasad do ehluasan gun claisneachd 
Tha do chobhair as fuasgladh ar guailibh do Slanuighear, 
Cha neil do smachd ach re tiomadh thed gu finid sa 
nasaich 

*N uair a theid u nun tharais bhi tu fallain na fhabhor. 

Se gradh an athair doransuichte a thionnsgain an 
tiochdead 

Gach ni a gheall e o shiorruidheachd lan criochnaich a 
mhac e 

Dh-fhag e spiorad na sichaint toirt fianuis le fhoeal 

*S mor bhuanaeh na dilib na gabh sgios bhi cur heachd oir. 

Bha tri pearsa na trianaid cho dion as do leith sa 
Bha cunant bho shiorruidheachd a dheanamh cho 
seasmhach, 

Tha n Jagh air a riarach c s lan diol aige a cheartas 
Tha throcairren gloirmhaicht { s aobair dochais aige 
peachach, 64 San bho innleachd a namhaid a thanaig am peacadh 
Bas siorruigh as truaidh an gin truaillidh a bhaige, 

Grad ghramaich re criosd mas a mian leat a sheachnadh 
Tha e air a thairgse gu saor do clann daoine na fhocal. 

Ann am briathraibh an tosgeul tha cho maseach an 
ordugh 

Gach neach gam beil tlachd ann taruing faisg air an 
eonuidh, 

Le gradh e s fior aidmheal cur do thaic ann a conuidh 
A gimeachd na neart sa fuidh bhratach le dochas. 

Ma bhios tusa gun sabhaladb chaidh tagaìl gun leisgeul 
Tha stoc aige do rathan a gnath ort a freusdal, 
Tha e comasach deonach ans aach doigh mar bhios 
ceist ort. 

Bheir e earnach c s biadh dhut nach criochnuich am 
feasda. Tha m 4 intinn an geall 
A bhi thall thar Uisg lordain ; 
Mar ri Prionnsa na siochaint, 
Be mo mhiann e s dol na cho e ail ; 
»Se ciopair na treud E. 
Bheir e f hein orra faicill, 
*As na h e eileanaibh cuantach, 
~Ni E n e cuartachadh dhachaidh. 

Se n' Ros E fo Sharon, 
Se m e flur E fo lesse ; 65 Se gaisgeach threubh Iudah ; 
Cha chlaoidhear a neart-san, 
Se aillteachd thar cach 
'Thug mo ghradh-sa co mor dha ; 
'S Nuair bhios e as m £ fhianais, 
Bidh mi cianail ro bhronach. 

Bidh mi dubhach ga irraidh, 

Fos n' iosal an connaidh ; 

'S nuair a chi mi na mhais* e, 

Bidh mi laiste le solas ; 

Se m 4 ailleagan broileich 

Se mo charrad s' m c fhear posd E ; 

Se mo Bhrathair a sine E ; 

*S Tric s'is minic gam comhnadh. 

Se fear gabhail mo leth sgeuil, 
Se sheasamh mo chorach : 
S efhaigheas m* uile' fhiachan, 
S S ni mo dhion bho gach doruinn * 
A m { fad sa bhios mi air thurus, 
Bheir E n e cumantas lon domh. 
C S nuair a philleas mi dhachaidh, 
Cha bhi airc aig a bhord-san. 

Tha Mill is Bainne n c Canaan ; 
Ged tha n 4 fhasachs 4 lan chrosibh, 
*S ioma bruthadh gheibh sailtean, 
*N each as fear gheibh an { t aiseag ; 
Bha a' smachdach sa throcair, 
Bho m c oige man seach orm : 
Se bu chainnt doibh le cheile, 
Mi a threigsinn a pheacaidh. 66 Se clann dileas a chumhnaint, 
As geir s c giursas a shlatsa; 
Aeh cha dealaich a chaoimhneas, 
A chaoidh riu reir fhacail, 
Si n' trioblaud an' fhuirneis 
Am bi E, rusgadh an c seachrain, 
Gus an iarr iad a throcair 
Gun leonadh ga cheartas. 

Gus am faic iad an truaighe 
*S an gluasad gun fhaicill ; 
Thig an Lagh ga n' dian-ruagadh, 
As gach bruach an robh m c fasgadb, 
'N uair ni a choguis a dusgadh ; 
Le sgrudadh geur bheachdail, 
Ni Pmach dhoibh bhi cailte 
Mur tionndaidh iad dachaidh. 

'N uair a bha mi na m' reubalt, 
Se fein a rinn iochd orm; 
Mo phille le trocalr 
Bho shligh doruinn s' leir-sgriosa ; 
Mar amhailt a griosaich, 
'S pion E mi thairis ; 
*Bhar criochan a namhaid : 
Gu Fardoch a chlanna. 

Tha cuibleachan Uine 
Gu e dlu a dol seachad, 
Dean mo sgeadacha sgiamhach 
Le aodach iasad a Ghaisgich ; 
Leis am' faigh mi a bheannachd 
A cheannuich E, daor dhom ]4 BffiQÌ & 67 Ca n { ann le nii truaillidh 

Ach fhuil Uasail, chaidh thaomadh. 

Dhath'nuadhaich E chumhnant, 

'S dhuhlaich E ghealla : 

Se Captain mo shlainte E, 

'Bheir le ghras mi na choinneamh ; 

Tha gach latha mar bhliadhna 

Gus an criochuaich mi ra' astar ; 

Gus am bi mi na fhainuis, 

Troimh an siorrucdheachd gail beachd air. 

Rinn Simeon solas 
4 N uair fhuair e og E na ghlacaibh ; 
Le iorraslachd dh e iarr e, 
Comas triall sa dhol dachaidh. 68 AN CRIOSDUIDH AIG BRUAICH IOR- 
DAIN, 

Chuireadh an Dan a leanas d' ar n-ionnsuidh le fear-eolais, 
a dh' innis duinn gur ann le Diadhair ainmeil san Taobh 
tuath a rinneadh e. Cha bhuin e dhuinn ain-meachadh o 
nach 'eil a chead fein againn ; ach ma thig so gu Jaimh, 
creideadh e gu<n cuireadh e comain shonraicht oirnn 
barrachd de 'u t-seorsa chur d'ar n-ionnsuidh. 

Is dluth air abhainn Iordain mi, 

C S tha c n fheoil a £ gabhail sgath ; 
Bu mhaith anis an dochus ud 

Nach cuir gu bron no nair — 
An dochus fhuair na h-athraichean, 

Air carruig bhuan nan al, 
Tre c n d c fhuair gu tearuint c dhachaidh iad> 

A steach do thir Chanain. 

Tha c n fheoil a c crith, c s cha c n ioghnadh e 

Dol sios gu Iordain bais \ 
Tha sgail na h-oidhch c ag iathadh orm ; 

C S tha cianalas a c fas : 
Oir se tha romham siorruidheachd, 

Nach torahais grian no la ; 
An cuan ata neo-chriochanach, 

Gun iochdar ann no traigh. 69 Ach tha mo chuil ri Slanuighear, 

Bha grasmhor fad mo chuairt, 
Sa threoruich troimh an fhasach mi, 

Nach fag e mi san uair : 
Ach fos g' an dean e teasairgin 

Dhomh fein, san t-seasamh chruaidh, 
'S gun sgoilt e dhomh na h-uisgeachan, 

'S gun ruig mi nunn le buaidh. 

'Sann annsan tha mo mhuinighinriV à 

A chuir an cath bha cruaidh, 
Ri naimhdibh laidir fuileachdach, 

'S a thug amach a bhuaidh : 
Thugadh buaidh aif Satan leis, 

Air peacadh, bas, is uaigh ; 
'S do thaobh an t^sluaigh a ghradhaich e 

Am bas do shluig se suas. 

Do cheartas thug se riarachadh, 

Is dioladh mar bu choir ; 
'S an lagh ro-naomh cho-lionadh leis, 

Bha orm's gu dian an toir ; 
Is choisneadh saorsa shiorruidh leis, 

Air Buaidhibh Dhe chuir gloir, 
'N tra ghlaodh se, " Tha e criochnuichte 

Se sud mo dhion e s mo threoir. 

Na rinn 's na dh'fhuiling Slanuighear 

Mar sud an' ait a shluaigh, 
4 Se ^mhain is bunait thearnuidh dhomh, 

*S cha n ( e gach gras a fhuair — 70 s Se sud is dion c s is tearmunn domb, 
Dol 6 n coinneamb bais is uaigh, 

4 Se sud bheir dhachaidh sabhailt mi, 
Do c n aite a c m faic mi *n t-Uan. 

Ach O ! c m faigh neach cho-ghraineil rium 

C S do nadur cho mi-naomh, 
A choidhch* a steach c na lathair-san, 

Tha aillidh glan gun ghaoid. 
Ach glanaidh fuil an t-SJanuighir 

Mo ghrainealachd gu saor ; 
Is gheibh mi e n sin do c n aros ud, 

6 Sa c m bheil muir-lan a GhaoiL 

Is mealladh mor, is gabhaidh e, 

Th c air aireamh c measg an t-sluaigh, 
Le aideachadh gun ghrasan ac, 

Dol c n coinneamh bais na c n suain ; 
Gun eagal orr c riomh shiorruidheachd 

A dh c iathas ump c gu luath — 
Bidh gul is giosgan fhiacal ac, 

A choidhch mar dhioladh duais. 

Ach bheirinn comhairl amail orr c , 

Mu c n d c theid mo cheann c san uir, 
Gu c m pilleadh is gu c n tionnd c eadb iad, 

Gu teann gu Righ nan dul ; 
Is ghuidhinn air a phairt ud dhiu, 

Bha fad mo la dhomh dluth, 
Gu c n duineadh iad ri c n Slanuighear, 

Gun dail a chuir sa chuis. 71 Oir theirinn, fi s thogainn fianuis air, 

Thaobh Iosa, fear mo ghraidh, 
Gur ceannard caomh is fialaidb e, 

'S gu fi n d fi fhuair mi riabh e tlath : 
Gu blieil e truacant trocaireach, 

Is pailt gu leoir fi na ghras ; 
'S a mheuds tf a chuireas dochus ann 5 

Gu fi m bi iad beo gu brath. 

Tha comain chuir an Tighearn orm, 

Is dh'iarruinn chuir an fi ceill, 
Gu'n d fi fholaich e gu miorbhuileach, 

Mo lochda diomhair fein : 
Gu fi n d fi cheaduich e, na fhabhar dhomh, 

Air fi ghras bhi deanamh sgeul — 
Mo lochda 'chuir fi na lathair san, 

fi S do chach bhi fi g aidmheil fein, 

Thaobh 'fhreasdail anns an t-saoghal dhomh? 

Bu chaomh e, fi s cha bu shearbh ; 
Oir fhuair mi biadh is aodach ann 

Mar d fi fhuair mi maoin is ainm* 
Ach chum e suas air dochus mi, 

fi S cha b fi ann air storas seilbh ; 
fi S na fi m b fi e a thoiì, na throcair e, 

Nis dheonuichinn bhi falbh. 

Tha sluagh mo ghaoil 'smo bhraithreachas s 
— Na braithrean caomh is treun — 

A shiubhail troimh an fhasach leam, 
Air m fi fhagail nis gu leii\ 72 Is dh' fhag sud aon'rach cianail mi, 

Mar eun air sliabh lis fein, 
e S o dh'fhalbh an comunn diadhaidh-san, 

Tha m 6 aigne triall 'nan deigh. 

Ach feitheams' am an Tighearna — 

Se ams', gu fior, a € s fearr; — 
S S d s a tfaoil ro-naomhsan striochdar leam } 

Thaobh riaghluidh beath is bais : 
6 S tra thig an t-am a dh'orduich e, 

An £ ruintibh ghloir 'sa ghrais, 
Feuch, sud a nunn thar Iordan mi — 

'Sa ghloir dha fein gu braith ! 

Sud thairis air gach buaireadh mi, 

Gach eunnart cuain is gaoith, 
Gach laigs is ciont is truaillidheachd. 

Gach pian is gruaim is caoidh ; 
Is sud a steach do'n luchuirt mi. 

'Sa'm faic mi gnuis an Righ ; 
6 S na chomunn iomlan urail-san, 

Gu'n seinn mi /ehliu a choidhce ! 

L. M'D. CHRIOCH. \